آتلیه سبز

 • پکیج شماره یک

  فیلمبرداری با دو دوربین PD + کرین + آلبوم ایتالیایی 60 * 30 + عکس 60 * 40 سر مجلس + هدیه والدین
  + هدیه میهمان ها ( 10 عدد 15 * 10 ) + عکس بانو سر مجلس

 • پکیج شماره دو

  فیلمبرداری با دوربین PD + میکس دیجیتال + کرین + آلبوم ایتالیایی 60 * 30 + عکس 70 * 50 سر مجلس + هدیه والدین
  + هدیه میهمان ها ( 10 عدد 15 * 10 ) + عکس بانو سر مجلس + 10 عدد عکس 18 * 13 جشن

 • پکیج شماره سه

  فیلمبرداری با دو دوربین PD + میکس دیجیتال + کرین + آلبوم ایتالیایی 60 * 40 + عکس 90 * 60 سر مجلس + هدیه والدین
  + هدیه میهمان ها ( 10 عدد 15 * 10 ) + عکس بانو سر مجلس + 10 عدد عکس 18 * 13 + آلبوم باغ 30 * 20 ایتالیایی
  + عکس اسپرت

 • پکیج شماره چهار

  فیلمبرداری با دو دوربین Full HD + کرین + آلبوم ایتالیایی 60 * 30 + عکس 70 * 50 سر مجلس + هدیه والدین
  + هدیه میهمان ها ( 10 عدد 15 * 10 ) + عکس بانو سر مجلس + آلبوم باغ 30 * 20 ایتالیایی + عکس اسپرت

 • پکیج شماره پنج

  فیلمبرداری با دو دوربین Full HD + میکس + کرین + آلبوم ایتالیایی 60 * 40 + عکس 90 * 60 سر مجلس + هدیه والدین
  + هدیه میهمان ها ( 10 عدد 15 * 10 ) + عکس بانو سر مجلس + 10 عدد عکس 18 * 13 مجلس + آلبوم باغ 40 * 30 ایتالیایی
  + عکس اسپرت

 • پکیج شماره شش

  فیلمبرداری با دو دوربین Full HD + میکس + کرین + آلبوم ایتالیایی 60 * 40 + عکس 70 * 100 سر مجلس + هدیه والدین
  + هدیه میهمان ها ( 10 عدد 15 * 10 ) + عکس بانو سر مجلس + 10 عدد عکس 18 * 13 مجلس + آلبوم باغ 40 * 30
  + آلبوم اسپرت 20 * 30 + پخش کلیپ باغ عروسی سر مجلس

 • پکیج شماره هفت

  فیلمبرداری با دو دوربین Full HD + میکس تمام دیجیتال + کرین + باغ اختصاصی + آلبوم ایتالیایی 60 * 40 + آلبوم باغ 60 * 30
  + آلبوم اسپرت 20 * 30 + آلبوم 20 برگی عکس مجلس 18 * 13 + عکس 70 * 100 سر جشن + هدیه والدین
  + هدیه میهمان ها ( 10 عدد 15 * 10 ) + عکس بانو سر مجلس + پخش کلیپ باغ عروسی سر مجلس